VEDTEKTER

Vedtektene er under revisjon for å imøtekomme ny 
eierseksjonslov: Lov av 16. juni 2017 nr. 65

Vedtekter for Bertilias Boligsameie

§1 Sameiets karakter og formål

«Bertilia Boligsameie» er et sameie organisert etter lov av 4. mars 1983 nr. 7 om eierseksjoner som omfatter eiendommen Inkognito Terrasse 1.

Sameiets formål er å ivareta fellesoppgavene med hensyn til vedlikehold, utnyttelse og drift forøvrig av eiendommen.

§2 Sameiebrøkene

Sameiebrøkene fastsettes på grunnlag av seksjonenesareal.

§3 Sameiermøtet

Sameiermøtet er sameiets øverste organ. I sameiermøtet har sameierne to stemmer for hver seksjon de eier.

Ordinært sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned til tid og sted som fastsettes av styret. Innkallelse med angivelse av dagsorden skjer med minst 14 dagers varsel i brev til samtlige sameiere.

Årsmøtet skal

a) behandle styrets årsrapport,
b) behandle og godkjenne årsregnskapet,
c) velge styre og revisor,
d) fastsette budsjett for neste år,
e) fastsette forskuddsvis månedlig innbetaling til dekning av fellesutgifter, jfr.§7. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å heve innbetalingene i løpet av perioden hvis dette blir nødvendig,
f) behandle andre saker som etter lov eller sameiets vedtekter hører under sameiermøtet, og som er nevnt i innkallelsen.

Ekstraordinært sameiermøte holdes etter styrets innkallelse når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst to sameiere skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Det ekstraordinære sameiermøte innkalles på samme måte som årsmøtet, og skal behandle saker som er nevnt i innkallelsen.

§4 Styre og forretningsfører

Sameiets anliggender ivaretas og ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret velges på sameiermøtet av og blandt sameiere eller aksjonærer i A/S Bertilia.

Funksjonstiden er 2 år. Første år velges ett medlem for ett år. Styrets formann velges særskilt.

Sameiet forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.

Til å forestå sameiets daglige drift kan styret ansette en forretningsfører. Styret kan meddele ham fullmakt til å forplikte sameierne i saker som hører under den daglige drift.

Styret kan bestemme at vaktmestertjenesten skal utføres av sameierne etter en turnusordning hvor hver sameier skal være ansvarlig for vaktmesterarbeidet ett år, regnet fra årsskifte til årsskifte. Styret kan frita en sameier for vaktmestertjenesten hvis sykdom eller alder tilsier dette. For vaktmesterens oppgaver kan det utarbeides instruks.

§5 Regnskap og revisjon

Forretningsføreren fører sameiets regnskaper under kontroll av styre og revisor.

§6 Utnyttelsen av fellesgodene

Sameiets fellesgoder, herunder grunn, boder og rom til felles utnyttelse, skal nyttiggjøres til sameiernes fordel.

§7 Fellesutgifter

Utgifter ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte seksjon, fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, medmindre sameiermøtet bestemmer noe annet i medhold av lov om eierseksjoner § 13 annet ledd.

Årsmøtet kan fastsette at sameierne forskuddsvis skal innbetale månedlige beløp til dekning av fellesutgiftene. De månedlige beløp kan fastsettes slik at sameiet legger seg opp en rimelig reserve til dekning av ekstraordinære utgifter.

§8 Fysisk råderett

Ingen må bruke en seksjon på en slik måte at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukere av andre seksjoner. Sameiermøtet kan fastsette nærmere ordensregler for eiendommen.

Vedlikeholdet av seksjonen påhviler den enkelte sameier. Unnlater denne å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller avverge ulemper, kan styret sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Sameiermøtet kan fastsette nærmere regler for vedlikeholdet av seksjonene.

Styret eller den styret utpeker skal ha adgang til de enkelte seksjoner for å foreta ettersyn, installasjoner og reparasjoner når dette er nødvendig av hensyn til de øvrige brukere, og det tas rimelig hensyn.

Ingen må bruke fellesanleggene slik at andre unødig eller urimelig hindres i rettmessig bruk av anleggene.

§9 Rettslig råderett

Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, med de unntak som følger av annet og tredje ledd.

Den enkelte sameier skal gi panterett for kr 10.000,- i sin(e) seksjon(er), med prioritet etter 80 % av belåningsverdi til enhver tid, til sikkerhet for sine økonomiske forpliktelser overfor sameiet.

Erverver av seksjon må godkjennes av styret før han tiltrer bruken. Det samme gjelder eventuell leietager. Godkjennelse kan bare nektes med saklig grunn. Før godkjennelse kan gis, må søkeren skriftlig ha erklært seg innforstått med sameiets vedtekter og bestemmelsene gitt i medhold av disse, herunder eventuelt fastsatte ordens- og vedlikeholdsregler.

§10 Mislighold

Hvis en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor de øvrige sameiere, kan vedkommende med minst tre måneders skriftlig varsel pålegges å flytte og å selge seksjonen.

§11 Forretnings/næringslokale

Seksjon 2 i sameiet eies av sameierene i fellesskap. Eierforholdet tilsvarer eiertrøken i den enkeltes seksjon i boligsameiet Bertilia.

Den enkelte sameiers andel av seksjon 2 kan bare omsettes sammen med vedkommendes boligseksjon, og skal følge boligseksjonen ved salg av denne.

Utleie/salg av seksjon 2 krever 4/5-dels flertall blant sameierene.

Leieinntektene/salgssum fra seksjon 2 skal i sin helhet tilfalle sameiet. Leien skal tilsvare markedsleie.

Rull til toppen